Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Woondo behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Woondo websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Woondo account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Woondo, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Gebruiksvoorwaarden
Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Berlin Brainwaves B.V. handelend onder de naam Woondo en/of Woondo.nl. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de Berlin Brainwaves B.V.  website of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Berlin Brainwaves B.V.. Lees deze zorgvuldig door voordat u Woondo gaat gebruiken.

Berlin Brainwaves B.V.  kan u de Gebruiksvoorwaarden toesturen op uw verzoek. Hiervoor kunt u een verzoek doen via info@woondo.nl.

Wie is Berlin Brainwaves B.V.?
Berlin Brainwaves B.V. (hierna: Woondo) is een internetonderneming waar de Nederlandse woningzoeker- en verkopers  zichzelf als zodoende kunnen presenteren. Onder andere potentiele verkopers, makelaars enz. kunnen deze website gebruiken om een koper te vinden voor een te verkopen pand. Woningzoekers kunnen zich ook laten registeren voor interesse in “stille verkoop” aanbod. Woondo.nl is uitsluitend bedoeld voor onroerende zaken met een woon-bestemming. Het hoofdkantoor van Woondo bevindt zich in Venlo en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 88370054.

Algemeen.
Op het gebruik van de Woondo website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy beleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Woondo publiceert op de Woondo website van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Woondo.

Woondo behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Woondo websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Woondo account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Woondo, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Woondo tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Woondo biedt bepaalde diensten tegen betaling aan. De geldende tarieven zijn aangegeven op de website(s) of kunt u opvragen via info@woondo.nl. Indien sprake is van betaalde diensten, kan slechts gebruik gemaakt worden van de diensten na betaling. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na vooraankondiging van de incasso door woondo worden geïncasseerd. Het gebruik van de website(s) zijn op dit moment gratis tenzij anders aangegeven of afgesproken, maar u dient er ook rekening mee te houden dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding) gewoon van toepassing zijn.

Uw rechten en plichten.
U dient zich als gebruiker van een Woondo website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

a. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van
    Woondo en/of derden;
b. het doen van inbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
c. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
d. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan
    om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen,
    niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke
    toestemming van Woondo, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen,
    te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te
    gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Woondo u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Woondo, waarbij de website binnen de kaders van Woondo verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@woondo.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Woondo zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Materiaal.
Woondo heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Woondo via een van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat Woondo met uw persoonlijke gegevens om?
In het Privacy beleid kunt u lezen waarvoor Woondo de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Het Privacybeleid heeft alleen betrekking op de websites van Woondo en niet op andere websites waarvoor op de Woondo websites links worden aangeboden.

Verstrekken van uw gegevens aan derden.
De contactgegevens (naam, email en telefoonnummer) van een woningzoeker kunnen worden verstrekt aan een woningverkoper of diens makelaar nadat de woningzoeker heeft aangegeven interesse te hebben in de aangeboden woning. U geeft onvoorwaardelijke toestemming voor het verstrekken van de contactgegevens met uw email, waarin u aangeeft interesse te hebben in de aangeboden woning. Slechts na betaling van het hiervoor van toepassing zijnde tarief door de woningverkoper of diens makelaar worden gegevens verstrekt. De woningzoeker ontvangt de naam van de persoon/het bedrijf die de contactgegevens heeft gekocht.

Aansprakelijkheid en vrijwaring.
Woondo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Woondo zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Woondo is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is. Woondo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Woondo websites worden aangeboden.

Woondo is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Woondo.

Woondo garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Woondo garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Woondo garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met Woondo voor verificatie van de gegevens. Woondo is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Woondo.

U vrijwaart Woondo tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

a. het gebruik van informatie op een of meerdere Woondo websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
b. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Woondo websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?
Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Woondo op te nemen.

Berlin Brainwaves B.V.
info@woondo.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 28 februari 2023.