Privacy statement

Wie zijn wij?

Woondo is een handelsnaam van Berlin Brainwaves B.V. en staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 88370054. In de rest van dit document gebruiken we onze handelsnaam Woondo.

Woondo is er om u, de bezoeker van Woondo.nl, te helpen dichter bij uw droomhuis te komen, uw woning te verkopen, of u, de vastgoedspecialist, te ondersteunen in uw werk. Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van u, dat hoort simpelweg bij ons werk. U verwacht van ons bijvoorbeeld, heel praktisch, dat we uw zoekprofiel publiceren en bekend maken bij potentiële verkopers. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met uw gegevens. In dit privacy beleid leggen we u graag – in zo helder mogelijke taal- uit wat we doen, waarom en wat het betekent voor u.

Allereerst beloven we u dat:

  • We transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.
  • We passende technieken inzetten om uw persoonsgegevens te beschermen.
  • U zelf in hoge mate controle hebt over uw persoonsgegevens.
  • We bereikbaar en beschikbaar zijn als u met ons wilt communiceren over uw privacy bij Woondo.

Mocht u iets missen in dit beleid, dan horen we het graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@woondo.nl.

Voor wie geldt dit privacy beleid?

Bij Woondo gaan we zorgvuldig om met onze bezoekers en dus ook met hun persoonsgegevens. We willen u als bezoeker in staat stellen om uw persoonsgegevens terug te vinden, aan te passen en in te zetten op de manier die u het best bevalt, waarbij we altijd onze privacy belofte nakomen. Wilt u meer weten over privacy bij Woondo? Hieronder hebben we alles voor u op een rijtje gezet. Dit beleid geldt voor alle persoonsgegevens die we over u als bezoeker verkrijgen door uw gebruik van onze diensten op het woondo-platform, ongeacht of u als potentiële koper, verkoper, makelaar, hypotheekadviseur of anderszins Woondo bezoekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Woondo?

Woondo verwerkt de volgende gegevens van u, die persoonsgegevens kunnen zijn voor zover ze te herleiden zijn tot u als individu:

A.) Accountgegevens, gegevens waarmee u een account aanmaakt en gebruikt, zoals e-mailadres en wachtwoord, accountgegevens waarmee u optioneel uw account verrijkt, zoals naam en geslacht, informatie over uw huishouden en gegevens waarmee u uw zoektocht vergemakkelijkt.

B.) Gegevens die u aan ons geeft om u een dienst te leveren, zoals de inhoud van contactaanvragen en andere aanvragen voor dienstverlening die we op uw verzoek doorsturen aan de verkoper. Uw hypotheekadviseur verstrekt eventueel een “financieel gecheckt” certificaat. Verder worden financiële gegevens verstrekt indien u een account aanmaakt t.b.v. de eenmalige accountkosten en automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten.

C.) Automatisch gegenereerde gegevens, zoals IP-adressen en device ID.

D.) Gegevens over de wijze waarop u het woondo platform gebruikt, zoals welke diensten u gebruikt en welke zoekprofielen u interessant vindt.

E.) Feedbackgegevens die we gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

F.) Correspondentiegegevens zoals gegevens in e-mails die u verstuurt aan woondo of berichten die u via social media aan ons richt.

G.) Objectgevens zoals foto’s, adresgegevens, plattegronden, m2, bouwjaar enz.

Waarom verwerkt woondo persoonsgegevens?

Het is noodzakelijk om bovenstaande gegevens te verwerken om ons diensten aan te kunnen bieden en eventueel te verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Om het klantcontact goed en soepel te laten verlopen is het nodig om persoonsgegevens te verwerken. Verder worden deze gegevens ook gebruikt voor bijvoorbeeld het toesturen van updates, nieuwsbrieven, gerichte advertenties en andere content. Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van de uitvoering van de overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting, dan is het verstrekken van die persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van onze diensten en producten.

Hieronder is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens wij voor dat doel verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.

DoelPersoonsgegevensGrondslagen
Leveren van dienstenA, B, D, G1. Overeenkomst 2. Wettelijke grondslag, als het gaat om bijvoorbeeld financiële informatie zoals facturen. 3. Toestemming
Verbeteren van dienstenA, B, C, D, E, FOm onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de gebruikers van woondo gebruiken wij de gegevens.
Veiligheid en betrouwbaarheid woondo platformC, D, E, FWe gebruiken de gegevens om de kwaliteit van onze dienstverlening en om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens die verwerken te waarborgen.
KlantcontactF1. Overeenkomst 2. Gerechtvaardigd belang; verlenen goede service. Daarnaast heb je zelf in de hand welke gegevens verstrekt worden aan woondo.
Marktanalyse en statistisch onderzoekA, B, C, D, E, F, GGegevens worden gebruikt om analyses te maken en bedrijfsrapportages. Deze geven zicht op het functioneren van woondo om zo ook de bedrijfsvoering te optimaliseren. Hieruit voortvloeiende inzichten delen we in sommige gevallen met marktpartijen, maar altijd op geaggregeerd niveau.
Toesturen van relevante nieuwsbrievenA, DToestemming
Gerichte advertenties en gepersonaliseerde content tonenA, B, C, D, GToestemming  

Hoe komt woondo aan persoonsgegevens?

De meeste (persoons)gegevens worden door u als bezoeker en gebruiker van woondo zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een aanmaken van een zoekprofiel of bij het kopen van de contactgegevens van een woningzoeker. Dit geldt ook voor gegevens die per mail of social media bij woondo terecht komen.

Daarnaast worden ook automatisch gegenereerde gegevens, zoals de zoekprofielen die je bezocht hebt, je IP-adres en device ID’s verwerkt.

Ook eventuele objectgegevens van een aangeboden woning beschouwt woondo als persoonsgegevens, voor zover deze te herleiden zijn tot een individu. Woondo verkrijgt deze gegevens rechtstreeks van een woningverkoper of verkopend makelaar die woondo als tool gebruikt om woningzoekers te vinden voor een woning.

Het kan ook zijn dat een vriend, familielid of andere bekende jouw e-mailadres aan woondo geeft, zodat we u kunnen attenderen op een zoekprofiel.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden enkel bewaard voor de periode die nodig is om het doel waarvoor we ze verwerken te realiseren, of om aan onze wettelijke plicht te voldoende. De volgende criteria worden gebruikt bij het vaststellen van deze bewaartermijnen:

  • Indien een zoekprofiel wordt aangemaakt, zonder tussenkomt van de makelaar, worden deze bewaard tot u het account zelf afmeldt.
  • Indien het zoekprofiel voor u door een makelaar wordt aangemaakt, blijft deze bewaard tot het moment dat de makelaar dit profiel afmeldt. U kunt hiervoor ook zelf bij de makelaar een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen.
  • Geef je toestemming voor het ontvangen van e-mails, bewaren we uw persoonsgegevens totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Hierna worden enkel persoonsgegevens bewaard die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je toestemming hebt gegeven en wanneer je deze hebt ingetrokken.
  • Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn. In geval van de meeste financiële informatie is dat 7 jaar.

Met wie deelt woondo persoonsgegevens?

Voor de doelen die hierboven reeds zijn beschreven werken we samen met derden. Met hen kunnen dan (een deel van) de persoonsgegevens gedeeld worden.

Wanneer gegevens door uzelf achtergelaten worden op ons platform om een bepaalde dienst af te nemen, delen we (indien nodig) je persoonsgegevens met de partij die de dienst verricht, zoals een makelaar of een potentiele verkoper. Denk hierbij aan contactaanvragen om met u in contact te komen omdat uw profiel past bij de woning die een makelaar of potentiele verkoper aan wil bieden.

Ook werken we bijvoorbeeld samen met partijen die voor woondo de communicatie verzorgt en de monitoring van het platform uitvoert. Verder delen we gegevens met onze hostingpartijen, onderzoeks- en analysebureaus, advertisingplatforms, de leverancier van ons datamanagementplatform en (andere) verwerkers die namens ons handelen.

Beperkte gegevens worden op de woondo website gepubliceerd. Een potentiële verkoper of makelaar die op zoek is naar een koper van een woning die aangeboden gaat worden, kan uw zoekprofiel inzien. Hierop zijn in eerste instantie geen persoonlijke gegevens zichtbaar, maar enkel de informatie die u wenst te delen. Deze informatie wordt door woondo gescreend voordat deze zichtbaar gepubliceerd wordt.

Pas na het filteren van de interesse van een woningzoeker, door een makelaar of verkoper, geeft de woningzoeker aan of hij daadwerkelijk geïnteresseerd is in de aangeboden woning. Met de mail waarin wordt aangeven interesse te hebben wordt ook toestemming gegeven om de contactgegevens te verstrekken aan een makelaar of potentiële verkoper.

Mocht het voorkomen dat (een of meerdere onderdelen van) de onderneming van woondo worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname ook de persoonsgegevens die woondo verwerkt, worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal woondo u hierover tijdig informeren via het woondo-platform.

Hoe beveiligt woondo persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs-)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden, bot-detectie, encryptie (van opslag en communicatiekanalen) en het pseudonimiseren van data. Deze maatregelen nemen wij mede op basis van ons securitybeleid, dat wij regelmatig evalueren en aanpassen waar nodig.

Als onderdeel van de getroffen organisatorische maatregelen, hebben wij afspraken gemaakt ter bescherming van je persoonsgegevens, waaronder afspraken over de door deze derden te nemen technische en organisatorische maatregelen en het aan ons aantoonbaar maken hiervan, mede op basis van jaarlijkse rapportages.

Hoe zit het met social media?

Woondo heeft zelf een profiel op facebook. Voor verwerking van persoonsgegevens die woondo via het social media kanaal verkrijgt, is deze privacyverklaring van toepassing. Daarnaast is ook de privacyverklaring van facebook zelf van toepassing. Deze vindt u hier:

Wat zijn je rechten?

U heeft zelf controle over uw persoonsgegevens. U heeft recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. U kunt uw persoonsgegevens die u via uw account hebt ingevoerd altijd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kan er altijd contact opgenomen worden met ons om je persoonsgegevens die woondo van u verwerkt kosteloos in te zien. Ook kan verzocht worden om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Voor zover we uw gegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunt u hier altijd bezwaar tegen maken.

Waar wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming ten alle tijden intrekken.

Als je een verzoek doet dat betrekking heeft op hoe we omgaan met je persoonsgegevens, kunnen we je vragen om je te identificeren indien dit nodig is. Als je voor dat doel een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken op de wijze zoals hier aangegeven https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen of bent u het niet eens over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Stuur dan een mail naar info@woondo.nl.

Klachten lossen we graag zelf op, daarnaast is er echter ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 28-02-2023.